Sociosanitari i Residència Assistida

Centre Sociosanitari

PCV és el centre Sociosanitari de referència de la Comarca del Baix Penedès. És Centre Proveïdor del CatSalut i disposa d’Unitats de Llarga Estada, Hospital de Dia i Residència Assistida. En les unitats assistencials esmentades rebrà una atenció integral i personalitzada per part del seu equip multidisciplinari compost pel metge especialista, infermeria, treballador social, psicòleg, fisioterapeuta, logopeda, terapeuta ocupacional i animador social.

Disposem de serveis interns com ara la cuina, neteja i bugaderia. A més, hi ha en tot moment personal al vostre servei per informar-vos sobre les múltiples ofertes de serveis sanitaris que PCV posa a la vostra disposició.

Unitats assistencials (LE, HD, RA)

És el centre sociosanitari de referència al Baix Penedès per a qualsevol malalt crònic, amb pluripatologia o per a malalts terminals. Aquests malalts mereixen un model que augmenti la qualitat de vida de manera integral.

Equip multidisciplinari

Compte amb un equip mèdic, servei d'infermeria, treballador social, fisioterapeutes, terapeuta ocupacional, psicòleg i logopeda que actuen de forma coordinada, per garantir la continuïtat de les cures dispensades, i que vetllen per la reinserció a la comunitat. Realitzen els programes d'atenció individual setmanalment.

Conèixer l’estat de salut de les persones i els nivells de dependència en el moment de l’ingrés. Prescriure els tractaments específics i indicar les mesures que cal tenir en compte segons les necessitats individuals.

Fer la valoració de fisioteràpia al moment de l’ingrés. Identificar els problemes, establir objectius, concretar un tractament preventiu, de manteniment i terapèutic, informar i implicar la persona usuària dels objectius a assolir. Establir un compromís amb el pacient i la família per fer un tractament des de la globalitat.

Realitzar tasques per a la recuperació, el manteniment i el desenvolupament de les capacitats necessàries per a la realització d’activitats pròpies de la vida quotidiana que permetin, si escau, la seva reintegració a la comunitat. Definir el programa dintervenció de teràpia ocupacional per a lusuari, fent una valoració, planificació, execució i avaluació del pla dintervenció.

Informar, orientar i assessorar lusuari i la família del programa dintervenció.

Entrenar, reeducar i establir pautes d’intervenció a les àrees ocupacionals per prevenir i millorar les disfuncions ocupacionals.

Es valoren les capacitats mentals i, si escau, es tracten possibles alteracions. Realitzar l’avaluació psicològica de la persona al costat emocional, cognitiu i psicopatològic.

Elaborar el diagnòstic diferencial, realitzar el tractament, la intervenció i la prevenció a l’àrea emocional, relacional, des del punt de vista individual així com des del grupal.

Es fan valoracions i sessions per al tractament de les alteracions de la parla, el llenguatge i la comunicació.

Per a qualsevol urgència, estem disponibles les 24 h, els 365 dies de l´any al nostre telèfon d´emergències

Treballador Social

La intervenció social anirà encaminada a augmentar la qualitat de vida del pacient amb la de la família que està dins del procés, procurant les atencions precises i proporcionant-li el suport social adequat a cada situació.

Es faran accions, segons l’àrea on es dirigeixi la intervenció.

habitacions

Àrees d'intervenció

Àrea econòmica i administrativa

Adequació dels recursos personals i/o familiars a les necessitats, assessorament i informació sobre recursos socials, aspectes jurídics i legals bàsics.

Àrea relacionada amb l’habitatge

Conjuntament amb la terapeuta ocupacional i la fisioterapeuta (eliminació de barreres arquitectòniques…) o subvencions d’organismes oficials per adaptar l’habitatge a les noves condicions físiques del pacient (cadira de rodes…).

Àrea de relacions socials

Amb l’objectiu d’evitar la desvinculació social del malalt i la persona gran. És imprescindible intervenir en la línia de mantenir i promoure la integració des del seu medi social, tenint en compte la situació individual de cadascú.

Àrea relacionada amb el grau de dependència

La finalitat és augmentar la qualitat de vida del pacient i evitar-ne la institucionalització prematura, si el seu estat de salut ho permet, tenint família, com a prestadora de la cura del pacient, per orientar i oferir el suport necessari per evitar el risc d’estrès i sobrecàrrega, millorant la situació social i millorant el manteniment de l’assistència al pacient.

Procés d’incapacitació física i/o psíquica

Incapacitat física: informació, orientació i gestió de les prestacions ortoprotèsiques. Conjuntament amb els professionals de l’àrea de rehabilitació, articular vies d’orientació i formació a les famílies, perquè col·laborin i participin en la rehabilitació del pacient.

Incapacitat psíquica: conjuntament amb la psicòloga de l’equip, informar la família sobre els processos de deteriorament psíquic i orientar i formar la família, perquè sigui capaç de fer un manteniment en el funcionament cognitiu del pacient, així com prevenir la claudicació familiar.

Pla de coordinació amb altres serveis socials

Des de l’ingrés del pacient, ens posem en contacte amb la resta de serveis que treballen o treballaran a l’alta amb ell (ABS, SSAP, Centre de dia…), per consensuar la intervenció social, que serà conjunta en tots els casos d’alta a domicili o altres serveis d’internament.

Horaris

Director Mèdic: Isaac Contel

Director Assistencial: Jose Luís Guillen

Metge: Miguel Del Río

Horari de visites: hores concertades

Horari de visites: hores concertades

Horari de visites: hores concertades

Horari de visites: hores concertades

Horari de visites: hores concertades

Horari de visites: hores concertades

Horari de visites: hores concertades

Horari de visites: hores concertades