Valors

Els nostres valors

Aquests valors de PCV formen part integrant de la cultura de compromís de tots els professionals per al desenvolupament tant de la seva missió com dels seus objectius

L’atenció sanitària de la Policlínica està orientada als pacients, tenint en compte, en tot cas, a la família, de tal manera que es pugui oferir atenció individualitzada i personal per a cada pacient, i s’ha de basar en la millor evidència científica disponible, sota criteris de tractament multidisciplinari, eficiència i eficàcia, procurant una cobertura extensa i integrada.
El tractament al pacient ha de realitzar-se garantint, en tot cas, la preservació dels drets que com a persona i ciutadà l’assisteixen, la confidencialitat de dades i circumstàncies personals i de salut, i el màxim respecte a la seva autonomia en la presa de decisions.En aquest sentit, les expectatives, opinions i suggeriments de pacients i familiars, de la comunitat i de col·laboradors i professionals de la Policlínica són preses en compte i formen part del conjunt d’elements de valoració per a la presa de decisions.
Les avaluacions sistemàtiques dels resultats de la nostra activitat i la recerca d’oportunitats de millora, així com l’optimització dels recursos disponibles, la transparència i la confiança formen part del compromís del conjunt de l’Organització per millorar l’eficiència i efectivitat, així com per promoure l’excel·lència. La comparabilitat i “benchmarking” de resultats amb centres i unitats d’excel·lència, i de gestió de la qualitat, es configuren com a peces fonamentals per seguir el pas dels canvis que es donen en la gestió de la sanitat.
La formació continuada, suport i capacitació tècnica dels professionals s’erigeixen com a objectiu permanent per tal de desenvolupar les habilitats necessàries per a una atenció sociosanitària orientada a l’excel·lència.