Quantcast

PCV és el centre Sociosanitari de referència de la Comarca del Baix Penedès. És centre proveïdor del CatSalut i disposa d’Unitats de llarga estada, Hospital de Dia i Residència Assistida. En aquestes unitats assistencials rebrà una atenció integral i personalitzada per part del seu equip multidisciplinari compost pel metge especialista, infermeria, treballador social, psicòleg, fisioterapeuta, logopeda, terapeuta ocupacional i animador social.

Disposem de serveis interns com ara la cuina, neteja i bugaderia. A més, hi ha en tot moment personal al seu servei per informar-li sobre les múltiples ofertes de serveis sanitaris que PCV posa a la seva disposició.

Unitats assistencials (LE, HD, RA)

És el centre sociosanitari de referència al Baix Penedès per a qualsevol malalt crònic, amb pluripatologia o per a malalts terminals. Aquests malalts mereixen un model que augmenti la qualitat de vida de forma integral.

SERVEIS D’HOSPITALITZACIÓ

La Policlínica Comarcal del Vendrell disposa de les següents Unitats Assistencials:

Llarga Estada: destinat a persones que pateixen malalties o processos crònics i diferents nivells de dependència que no poden ser atesos en el seu domicili. Té com a funció el tractament rehabilitador per tal d’aconseguir la màxima autonomia que permeti la situació del malalt.

SERVEIS ALTERNATIUS

Hospital de dia: servei d’assistència interdisciplinària on el pacient, amb malalties i dependència tant física com psíquica, acudeix durant el dia per rebre tractament integral i retorn després al seu domicili. L’objectiu és millorar la vida del pacient, disminuir el pes de la càrrega familiar, facilitar l’alta hospitalària i evitar la institucionalització.

RESIDÈNCIA ASSISTIDA

La seva funció és donar servei a aquestes persones que, necessitades en major o menor grau d’assistència sanitària, i trobant-se immerses en un entorn sociofamiliar que no pot donar resposta o cobertura a les mateixes, necessiten ser ingressades en un centre amb caràcter més o menys permanent per a la seva cura i atenció.

Si vol rebre més informació sobre el nostre centre Contactar

Treballador social

La intervenció social anirà encaminada a augmentar la qualitat de vida del pacient amb la de la família que està dins el procés, procurant les atencions necessàries i proporcionant-li el suport social adequat en cada situació.

  1. La prevenció, mitjançant activitats d’orientació anticipada.
  2. La atenció, mitjançant actuacions dirigides a donar suport, assessorament, mobilització de recursos.

Es realitzaran accions, segons l’àrea on es dirigeix la intervenció.

Àrea econòmica i administrativa (adequació dels recursos personals i / o familiars a les necessitats, assessorament i informació sobre recursos socials, aspectes jurídics i legals bàsics).

Àrea relacionada amb l’habitatge, conjuntament amb la terapeuta ocupacional i la fisioterapeuta (eliminació de les barreres arquitectòniques …) o subvencions d’organismes oficials per adaptar l’habitatge a les noves condicions físiques del pacient (cadira de rodes …).

Àrea de relacions socials amb l’objectiu d’evitar la desvinculació social del malalt i persona gran. És imprescindible intervenir en la línia de mantenir i promoure la integració des del seu medi social, tenint en compte la situació individual de cadascun.

Àrea relacionada amb el grau de dependència del suport social, amb la finalitat d’augmentar la qualitat de vida del pacient i evitar la institucionalització prematura d’aquest, si el seu estat de salut ho permet, tenint família, com a prestadora de la cura del pacient, per orientar i oferir el suport necessari per evitar el risc d’estrès i sobrecàrrega, millorant la situació social i millorant el manteniment de l’assistència al pacient.

Àrea relacionada amb el procés d’incapacitació física i / o psíquica:

  1. Respecte a la incapacitat física: informació, orientació i gestió de les prestacions ortoprotèsiques. Conjuntament amb els professionals de l’àrea de rehabilitació, articular vies d’orientació i formació a les famílies, perquè col·laborin i participin en la rehabilitació del pacient.
  2. Pel que fa a la incapacitat psíquica: conjuntament amb la psicòloga de l’equip, informar a la família sobre els processos de deteriorament psíquic i orientar i formar a la família, perquè sigui capaç de realitzar un manteniment en el funcionament cognitiu del pacient, així com prevenir la claudicació familiar.

Pla de coordinació amb altres serveis socials: Des de l’ingrés del pacient, ens posem en contacte amb la resta de serveis que treballen o treballaran en l’alta amb ell (ABS, SSAP, Centre de dia…), per consensuar la intervenció social, que serà conjunta en tots els casos d’alta a domicili o altres serveis d’internament.

Sociosanitario Policlínica Comarcal

Equip multidisciplinari

Compta amb un equip mèdic, servei d’infermeria, treballador social, fisioterapeutes, terapeuta ocupacional, psicòleg i logopeda que actuen de forma coordinada, per garantir la continuïtat de les cures dispensades, i que vetllin per la reinserció a la comunitat. Realitzen els Programes d’Atenció Individual setmanalment.

MÉTGE, conèixer l’estat de salut de les persones i els seus nivells de dependència en el moment de l’ingrés. Prescriure els tractaments específics i indicar les mesures a tenir en compte segons les necessitats individuals.

FISIOTERÀPIA / REHABILITACIÓ, fer la valoració de fisioteràpia en el moment de l’ingrés. Identificar els problemes, establir objectius, concretar un tractament preventiu, de manteniment i terapèutic, informar i implicar la persona usuària dels objectius a aconseguir. Establir un compromís amb el pacient i la família per fer un tractament des de la globalitat.

TERAPIA OCUPACIONAL / RECREATIVA, realitzar tasques per a la recuperació, manteniment i desenvolupament de les capacitats necessàries per a la realització d’activitats pròpies de la vida quotidiana que permetin, si escau, la seva reintegració a la comunitat. Definir el programa d’intervenció de teràpia ocupacional per a l’usuari, fent una valoració, planificació, execució i avaluació del pla d’intervenció.

Informar, orientar i assessorar a l’usuari i la família del programa d’intervenció.

Entrenar, reeducar i establir pautes d’intervenció en les àrees ocupacionals per prevenir i millorar les disfuncions ocupacionals.

UNITAT DE PSICOLOGIA, es valoren les capacitats mentals, i, si escau, es tracten possibles alteracions. Realitzar l’avaluació psicològica de la persona en el seu costat emocional, cognitiu i psicopatològic.

Elaborar el diagnòstic diferencial, realitzar el tractament, la intervenció i la prevenció en l’àrea emocional, relacional, des del punt de vista individual així com des del grup.

LOGOPEDA, es realitzen valoracions i sessions per al tractament de les alteracions de la parla, el llenguatge i la comunicació.

sociosanitario pcv

Horaris

• Direcció Mèdica:
Director Médic: Isaac Contel
Director Assistencial: Jose Luís Guillen
Metge: Miguel Del Río
Horari de visites: hores concertades

• Infermeria:
Horari de visites: hores concertades

• Treballador Social:

Horari de visites: hores concertades

• Psicologia:
Horari de visites: hores concertades

• Logopèdia:
Horari de visites: hores concertades

• Fisioteràpia:
Horari de visites: hores concertades

• Educadora Social:
Horari de visites: hores concertades

• Teràpia ocupacional:
Horari de visites: hores concertades

Política de privacidad Aviso legal Política de cookies